güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : Çanakkale'de bugün gece saatlerine kadar lodos fırtınası...
 
Ana Sayfa > İLÇELER

Ezine Belediye Başkanlığı'ndan yönetmelik duyurusu
20 Ekim 2021
Ezine Belediye Başkanlığı'ndan yönetmelik duyurusu
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
T.C.
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KREŞ ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş
Amaç
MADDE 1-
 (1) Bu yönetmeliğin amacı Ezine Belediye Başkanlığı altında Kreş İşletmesinin idari yapısını, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2-
 (1) Bu Yönetmelik; Ezine Belediye Başkanlığı Kreş İşletmesinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayacak şekilde teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak
MADDE 3-
 (1) Bu yönetmelik; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin “v” bendi, 18 inci maddesinin “m” bendi, 24 üncü maddesinin “j” bendi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin “b” bendi, 657 sayılı Devlet Memurları Yönetmenliğinin 191 inci maddesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi hakkında Özel Öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenciler hakkında 03.04.1991/20834 yönetmeliğe dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
 (1) Bu yönetmelikte geçen;
 1. Belediye         : Ezine Belediyesi’ni,
 2. Müdürlük       : Fen İşleri Müdürlüğü’nü,
 3. Müdür            : Ezine Belediyesi Kreş Müdürünü,
 4. Personel          : Müdür tanımı dışındaki birim mensuplarını,
 5. Şube               : Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı açılan veya açılacak olan Kreş ve Gündüz bakımevlerini,
 6. Şb. Sorumlusu: Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı açılan şubelerdeki sorumluları,
 7. Öğretmenler    :Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde görev yapan öğretmenleri,
 8. Çocuk             : Kreş ve Gündüz bakımevine kayıtlı 24-72 ay arası yaşlarında çocukları,
 9. Veli                 : Çocuğun anne veya babasını, vasisini veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
 10. Bakıcı anne     : Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde görev yapan bakıcı anneyi,
 11. Diğer personel: Kreş Müdürlüğünde hizmet gereği büro personeli, aşçı, aşçı yardımcısı, temizlik, yardımcı personel vb. çalıştırılması gereken personelleri ifade eder.

Kuruluş
MADDE 5 -
(1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden belediyemizin %100 ortağı olan belediye şirketine tahsis işlemi yapılması planlanan İlayda Sevinç Kreş ve Gündüz Bakımevinin Ezine Belediye Meclisinin 01/09/2021 tarih ve ….. sayılı kararı gereğince kurulmuştur.


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 6-
 (1) Ezine 22 Eylül Turizm Destek Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde kurulması planlanan Kreş İşletmesinin Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
 1. Müdür
 2.  İşçiler
 3.  Kreş öğretmenleri
 4. Diğer personel
           
(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili söz konusu ilgili işletmenin teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.
           
Bağlılık
MADDE 7 -
 (1) Ezine 22 Eylül Turizm Destek Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde kurulacak olan Kreş İşletmesi, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İşletmenin Görevleri

İşletmenin görevleri aşağıda sıralanmıştır.
MADDE 8 – (1) Kreş ve Gündüz Bakımevine amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü işinden ve çocukların sevgi ve şefkate dayanan, sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişmelerini sağlamak.

Müdürlük Yetkisi   
MADDE 9-
 (1) Kreş İşletmesi Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu:
MADDE 10 -
 (1) Kreş İşletmesi Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.


Kreş Müdürünün Görevleri
MADDE 11 -
(1) Kreş İşletmesi bünyesindeki tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinde ve yönetilmesinde koordinasyonu sağlamak
(2)   Kreş ve gündüz bakımevlerinin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek,
(3)   Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak
(4)  Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri almak ve bunlar ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
(5)  Kreş ve gündüz bakımevlerinin temi ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme ve eğitim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek,
(6)  Hizmet ile ilgili harcama ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak ve harcamaları kontrol etmek,
(7) Mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evraklın düzenli olarak tutulmasının ve saklanmasını sağlamak,

Kreş Müdürünün Yetkileri
MADDE 12-
 (1) Müdürün yetkileri şunlardır;
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma ve uygulama yetkisi,
(1) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
(2) Müdürlükle ilgili yazışmalarda 1 inci derecede imza yetkisi,
(3) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
(4) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi
(5) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek,
(6) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
(7) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
(8) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
(9) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi.


Şube Sorumlusunun Görevleri
MADDE 14 –
 (1) Kuruluşun amacına uygun işleyişiyle ilgili idari konularda her türlü işlemden, şubesinde çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değerler ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dâhilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin kuralara uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirmekten ver Kreş Müdürü’nün vereceği diğer görevleri yapmaktan sorumludur.

Grup Sorumluları
MADDE 15 -
 (1) Grup Sorumlusu; grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dâhilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlüdür.
(2) Kreş ve Gündüz Bakımevinde, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, branş öğretmenliği ve ev ekonomisi, alanlarında yüksek öğrenim yapmış olmak veya kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olma şartı aranır.


Bakıcı Anne
MADDE 17 –
 (1) Bakıcı anneler öğün saatlerine göre gerektiğinde sabah ve ikindi kahvaltılarını hazırlamak, masayı düzenlemek, çocukların yemek yemelerine yardım etmek, yemek sonrasında çocukların temizliklerini düzenli bir şekilde yapmak, Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olmak, çocukların yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, müdürlükçe kendisine verilecek görev alanlarıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmekle görevlidirler.


Diğer Personel
MADDE 18 –
 (1) Kreş ve Gündüz Bakımevinde görevli psikolog, pedagog, sosyal-sanatsal ve eğitsel etkinliklerde görevlendirilecek branş öğretmenleri, karşılama personeli, bakıcı anne, büro, mutfak, temizlik, bulaşık ve benzeri işlerde çalıştırmak üzere yeteri kadar personel istihdam edilir.
Sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşından gün almamış olma şartı aranır.

Çocukların Gruplandırılması
MADDE 19 -
 (1) Kreş ve Gündüz Bakımevine kabul edilen çocuklar yaşları itibariyle üç gruba ayrılır ve buna göre eğitim programı uygulanır;
a) Birinci grup: 24-36 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
b) İkinci grup: 36-48 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
c)Üçüncü grup: 48-60 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
d)Dördüncü grup: 60-72 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.

(2) İhtiyaç durumuna göre her gruba birer bakıcı anne görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Şartlar ve Kuruluş

Genel Şartlar
MADDE 20 -
 (1) Genel şartlar aşağıdaki gibidir;
a) Öncelikle müstakil, bahçeli bir binada hizmet verilmelidir,
b) Çocuklar için özellikle trafik yönünden tehlike yaratmayan, sakin, her türlü oyun aracıyla rahatlıkla oynamalarına imkân veren ve ulaşıma elverişli olmalıdır,
c) Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zarar vermeyecek bir düzeyde bulunduğu yörelerde olmasına özen gösterilmelidir,
ç) Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşımalıdır,
d) Odalarının bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en az 2 metrekare alan ile 6 metreküp hava düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya ile kaplanmış olmalıdır.
e) Mutfak bölümü yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp muhafaza edilmelerini sağlayacak düzeyde olmalıdır,
f) Her 10 çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkân verecek teşkilata sahip olmalıdır,
g) Kreş ve Gündüz Bakımevinin tefrişinde eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte olmasına, lüzumu halinde kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin ve ilaçların çocukların ulaşamayacağı ayrı bir bölümde bulundurulmasına dikkat edilir,
ğ) Kreş ve Gündüz Bakımevine kayıtlarda Ezine Belediyesi personelinin çocuklarına öncelik tanınır. Boş kontenjanların belirlenmesinde Başkanlık Makamının onayı ile belirlenecek esas ve usuller uygulanır.
h) Kreş ve Gündüz Bakımevine çocuğun velisinin yazılı talebi üzerine kayıt yapılır,
ı) Kreş ve Gündüz Bakımevine kayıtlı çocuğun her türlü sağlık sorunundan velisi sorumludur,
i) Yaş gruplarına uygun olarak, belirlenecek oyun ve eğitim faaliyetleri için gerekli eşya, araç ve gereçler; çocukların kreş ve gündüz bakımevinde kullanacağı çarşaf, nevresim, vb. eşyalar ile günlük yedek elbise ve çamaşırlarını sağlamakla veli yükümlüdür,
j) Çocuklar tehlike yaratacak bir eşya ile ya da kıymetli ziynet eşyası ile Kreş Ve Gündüz Bakımevine gönderilmemelidir. Gönderilen kıymetli ziynet eşyalarının kaybolması halinde yükümlülük çocuğun velisine aittir,
k) Kreş ve Gündüz Bakımevinin dışında gerçekleştirilecek etkinlikler için velinin yazılı izini alınır,
l) Her çocuk için bir psiko-sosyal gelişim dosyası tutulur,
m) Çocuklara yönelik her türlü sivil savunma ve güvenlik önlemleri alınır,
n) Çocukların dinlenmeleri ve uyuyabilmeleri için uygun ortam ve koşullar hazırlanır.
o) Çocukların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için gerekli önlemler alınır. Diyetisyen ve/ veya gıda mühendisi tarafından aylık yemek programı hazırlanır,
ö) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır,
p) Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları vb. oluşturulmalıdır,
r) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği faaliyet panoları ve malzeme dolapları bulunmalıdır,
s) Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde korunmalıdır,
ş) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.

Kuruluş
MADDE 21 –
 (1) Ezine 22 Eylül Turizm Destek Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde kurulacak olan Kreş İşletmesi bünyesindeki Kreş ve Gündüz Bakımevleri Ezine Belediye Meclisinin onayı alınmak suretiyle Ezine Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 24-72 ay arası çocukları için ve tüm Ezine halkının ihtiyaçlarına göre açılır.
(2) Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili bilgi ve belgeler açılış tarihten itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu raporda;
a) Bağlı bulunduğu kurumun adı ve açık adresi,
b) Kurumda çalıştırılan toplam personel sayısı,
c) Kuruma alınan kız-erkek çocuk sayısı, belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kreş ve Gündüz Bakımevine Kabul, İstenecek Belgeler, Ücret ve Ayrılma

Kreş ve Gündüz Bakımevine Kabul
MADDE 22 – 
(1) Kreş ve Gündüz Bakımevine kabulde belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;
a) Kreş ve Gündüz Bakımevine kapasitesinin yüzde ellisine kadar öncelikle yazılı müracaatı bulunan Ezine Belediyesi ile diğer belediyelerin personel çocukları kabul edilir. Aynı kurumda çalışan anne ve babanın çocuğuna öncelik tanınır.
b) Müracaat sayısının Kreş ve Gündüz Bakımevi kapasitesinin üzerinde olması halinde kurumda geçen hizmet süreleri itibariyle veliler arasında yapılan sıralamaya göre kabul işlemi yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği halinde ise Kreş ve Gündüz Bakımevine alınacak çocuklar kura ile tespit edilir.
c) Kreş ve Gündüz Bakımevine, bulaşıcı hastalık süresince, ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel engeli olan çocuklar alınmaz.
ç) Kreş ve Gündüz Bakımevine kayıtlarda Ezine Belediyesi personelinin çocuklarına öncelik tanınır. Boş kontenjanların belirlenmesinde Başkanlık Makamının onayı ile belirlenecek esas ve usuller uygulanır.
d) Uzun süreli hastalık, kaza gibi zorunlu nedenlerle Kreş ve Gündüz Bakımevi’nden ilişiği kesilen çocuğun tekrar alınması, yer varsa beklenilmeden yapılır.
d) Kapasitenin %10’una kadar, sosyal ve ekonomik yetersizliği sosyal inceleme raporu ile tespit edilen ailelerin çocukları için ücretsiz hizmet verilir.
e) Kreş ve Gündüz Bakımevine, o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelin veya emeklisinin eşleri, 1. altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.
f) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, 1. altsoylarına kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

Kayıt İçin İstenecek Belgeler
MADDE 23 –
 (1) Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.
a) Velinin dilekçesi,
b) 6 adet vesikalık fotoğraf,
c) Çocuğun ve velinin nüfus cüzdanı sureti,
ç) Sağlık raporu
d) Çocuğun aşı kartı fotokopisi
e) İkametgâh belgesi
 (2) Belgeler her çocuk için tutulacak dosyalarda muhafaza edilir.

Ücret
MADDE 24 -
 (1) Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetleri ücretlidir. Çocuk için alınacak aylık ücretler her yıl Ezine 22 Eylül Destek Turizm Ltd. Şti. belediye şirketi tarafından Başkanlık Makamına sunulacak ve Başkanlık makamı tarafından onaylanacaktır. alınacak gelir tarife kararlarında belirlenir. Elde edilen gelir Ezine 22 Eylül Destek Turizm Ltd. Şti. bütçesine gelir olarak kaydedilir.
(2) Ücretin tespitinde çocukların beslenme ve eğitim giderleri göz önünde bulundurulur.
(3) Tespit edilen ücret ödemeleri ay içerisinde çocuk velisi tarafından banka hesabına yatırılmak üzere tahsil edilir. O ay içerisinde tahsil edilmeyen aylık ücret 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belirlenen oranda gecikme faizi hesaplanarak tahsil edilir. Muhasebe kayıtlarını tutmakla görevlendirilen bir memur tarafından gelir defterine işlenir, tahsil edilen miktar Devlet bankalarından birinde bakımevi adına açılacak hesaba yatırılır. Hesaplar, kurumun tabi olduğu denetime tabidir.
(4) Çocuk velisinden aylık ücret dışında kira, ısıtma, aydınlatma, personel ve demirbaş giderleri için ayrıca ücret alınmaz.
(5) Kreşe kayıt yapacak öğrencilerden 2 taksit halinde kırtasiye ödemesi ekstra alınacaktır.
(5) Isıtma, aydınlatma, su, personel, demirbaş, çevre düzenlemesi, küçük ve büyük onarım gibi giderler 1 yıl boyunca işi tamamlayan yüklenici sorumluluğundadır. 1 yıl sonunda devir olması halinde Ezine 22 Eylül Destek Turizm Ltd. Şti. bütçesinden karşılanır.
(6) Birden fazla kardeşin Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetinden yararlanması durumunda %10 kardeş indirimi uygulanır.
(7) Yılda en fazla bir defa uygulanmak üzere bir ay süre ile Kreş ve gündüz bakımevine gelemeyecek çocuk için mazeret dilekçesi düzenlediği takdirde 15 günlük ödeme talep edilir. Bu haller dışında gün hesabı yapılarak ücret kesintisi yapılamaz.

Ayrılma
MADDE 25 –
 (1) Veliler, Kreş ve Gündüz Bakımevi idaresine bilgi vermek şartıyla kanunen izinli bulundukları süre zarfında veya çocuğun sağlık durumu sebebiyle çocuklarını Kreş ve Gündüz Bakımevine geçici olarak göndermeyebilirler.
(2) Kayıttaki belgelerin doğru olmadığının anlaşılması halinde çocuğun bakımevinden kaydı silinir.
(3) Birinci fıkradaki haller dışında Aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile devam etmeyen çocuğun kaydı silinir. Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan ücret iade edilmez.
(4) Aylık ücretini en az iki ay üst üste ödemeyen velinin çocuğunun kaydı silinir.
(5) Çocuğun kuruluştan ayrılması ve/veya ilişiğinin kesilmesi velisinin yazılı talebi ile gerçekleştirilir.
(6) 72 ayını tamamlayan veya ilkokula kaydedilen çocukların Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilişikleri kesilir.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer İLÇELER Haberleri

Başlık Tarih
 
Vali Aktaş, İda Vali İlhami Aktaş, Startını Verdi04 Aralık 2021
Ezine'nir Kayacık Köyü Muhtarı, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı04 Aralık 2021
Bayramiç'te Elektrik Kesintisi 04 Aralık 2021
Çan'da Elektrik Kesintisi 04 Aralık 2021
İlkokul öğrencileri farkındalık için gözleri kapalı resim yapıp işaret diliyle şarkı söyledi04 Aralık 2021
İŞKUR İL MÜDÜRÜ YAVUZ’DAN TÜRK İŞ İL TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET04 Aralık 2021
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan Engelliler Günü Etkinlikleri04 Aralık 2021
Gökçeada İlçe Sağlık Müdürü'nden Aşı Duyarlılığı Çağrısı04 Aralık 2021
Gelibolu Kaymakamı'ndan Engelliler Günü Ziyaretleri04 Aralık 2021
Yenice Kaymakamından Engelsiz Yaşam Merkezini Ziyaret04 Aralık 2021
Aktif Siyasete Isınıyor 03 Aralık 2021
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli03 Aralık 2021
(Üçköprüler) Deresi Taşkın İnşaatı...03 Aralık 2021
Çanakkale Merkez Köyleri ile Ezine'nin Köylerinde...03 Aralık 2021
Bayramiç Orman Müdürlüğü Akaryakıt alacak03 Aralık 2021
Biga'da Kros Yarışması düzenlendi03 Aralık 2021
Ezine'nin Köylerinde Meme Kanseri Etkinliği03 Aralık 2021
ÇTB YÖNETİCİLERİ AYVACIK’TA ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.03 Aralık 2021
Dereköylü Taksici Niko'dan Pratik Çözüm03 Aralık 2021
Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal Kabri Başında Anıldı02 Aralık 2021
Gökçeada ve Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli 02 Aralık 2021
GELİBOLU’DA 15 KİŞİ, KONFEKSİYON İŞÇİSİ OLARAK İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA BAŞLADI02 Aralık 2021
Gelibolu Belediyesi Otobüs kiralama hizmeti alacak02 Aralık 2021
Gelibolu Sinagogu Restore Edilmeli İstemi...02 Aralık 2021
Ayvacık ve Bozcaada'da Proje Bilgilendirme Toplantısı02 Aralık 2021
Yenice Kaymakamının Esnaf Ziyaretleri02 Aralık 2021
Gelibolu Kaymakamının Ziyaretleri...02 Aralık 2021
Yenice Orman Müdürlüğü Akaryakıt Alacak01 Aralık 2021
Armutçuk Rüzgâr Enerji Santrali Projesi ÇED Toplantısı'na davet01 Aralık 2021
Gelibolu'da 2.400 m² tarım arazisi icradan satılık01 Aralık 2021
1700 sporcu İda Ultra’da koşacak 01 Aralık 2021
Biga Elektrik Kesintisi01 Aralık 2021
Çanakkale’de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu01 Aralık 2021
“Ihlamur Rüzgâr Enerji Santrali Projesi ''için ÇED sürecine halkın katılımı toplantı daveti01 Aralık 2021
Bilgi Teknolojileri Platformu toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı01 Aralık 2021
Çanakkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı30 Kasım 2021
Fırtına Bozcaada Feribotu'nu ; Geyikli İskelesi'nden geri döndürdü!30 Kasım 2021
GESTAŞ'tan Dünya Şöförler Günü Etkinliği30 Kasım 2021
Biga Kaymakamı ; Biga Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti30 Kasım 2021
Göç İdaresi Ezine'de ki Muhtarlarla Toplantı Yaptı29 Kasım 2021
Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı29 Kasım 2021
Gelibolu'da Etwinning Bilgilendirme Eğitimleri Devam Ediyor29 Kasım 2021
Öğrenciler Müdürleri İçin Eylem Yaptı29 Kasım 2021
Gelibolu'da apartmanın çatısı uçtu29 Kasım 2021
Biga'da bir evde çıkan yangın söndürüldü29 Kasım 2021
Ezine Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Yatak Sayısı Artırıldı29 Kasım 2021
Çanakkale’de fırtına bir evin çatısını uçurdu29 Kasım 2021
Biga'da 2.567 m² tarım arazisi icradan satılık29 Kasım 2021
Biga'da 6.721 m² üzerinde kurulu prefabrik imalathane icradan satılıktır29 Kasım 2021
Gelibolu Belediyesi Sigortacılık hizmeti alacak29 Kasım 2021
Ezine'li Muhtarlara Eğitim 29 Kasım 2021
Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aktaş Başkanlığında Gerçekleştirildi29 Kasım 2021
Gelibolu'da Fırtına Ağaçları Devirdi29 Kasım 2021
Fırtına Kilitbahir Seferlerini Vurdu29 Kasım 2021
Gelibolu’da Hanuka Bayramı’nın ilk mumu yakıldı29 Kasım 2021
Biga'da Ortaokul Öğrencisi Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi 28 Kasım 2021
Seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü28 Kasım 2021
Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' iptali28 Kasım 2021
Ayvacık Belediyesi Akaryakıt Satın Alacak28 Kasım 2021
Biga'da ADD'den Panel28 Kasım 2021
Biga'da Düşük Şiddetli Deprem 27 Kasım 2021
Eceabat ve Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı26 Kasım 2021
1915 Çanakkale Köprüsü Emlak Fiyatlarını Uçurdu26 Kasım 2021
Lapseki Kaymakamı Liseler Bölgesine Ziyaret Etti26 Kasım 2021
Çanakkale’ye 66.65 metre kanat 26 Kasım 2021
Necati'yi öldüren alkollü sürücüye tahliye26 Kasım 2021
Bozcaada'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı26 Kasım 2021
Gökçeada’da Kırsal kalkınma yatırımlarına destek ve hibelerin detayları toplantısı 26 Kasım 2021
GÖKÇEADA’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ25 Kasım 2021
Çanakkale'de 2 bin yıllık biberon bulundu25 Kasım 2021
Bayramiç tahin helvası da tescillendi!25 Kasım 2021
Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferlerini Fırtına Vurdu25 Kasım 2021
Bayramiç Belediyesi’nden Öğretmenlere Anlamlı Hediye25 Kasım 2021
Bartholomeos, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti25 Kasım 2021
Ezine'de altyapı çalışmasına başlanan OSB'de yer kalmadı25 Kasım 2021
Biga Devlet Hastanesi'nde KOAH Etkinliği25 Kasım 2021
Yenice'de Muhtarlara Göç Eğitim Semineri25 Kasım 2021
Bozcaada'da Vakalar Artıyor24 Kasım 2021
GESTAŞ Feribotu Lokomotif Taşıdı24 Kasım 2021
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kaçak Şarap Operasyonu 24 Kasım 2021
Gökçeada Seferlerini Lodos Vurdu24 Kasım 2021
Eceabat Belediyesi 6 İşçi Alacak24 Kasım 2021
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 91 düzensiz göçmen kurtarıldı23 Kasım 2021
Bozcaada Kaymakamlığı Personel Alımı Yapacak23 Kasım 2021
Ezine Devlet Hastanesi'ne Ortopedi Uzmanı Atandı23 Kasım 2021
Biga Kaymakamı'ndan CHP Biga Örgütüne Zyaret23 Kasım 2021
Yenice Kaymakamı Terzialan Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti 23 Kasım 2021
İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınacak23 Kasım 2021
Çan'da 248 m² iş yeri icradan satılık23 Kasım 2021
"Türk Rus Kardeşliği 100 Yaşında" fotoğraf sergisi Gelibolu'da açıldı23 Kasım 2021
Beyaz Rusların Gelibolu’ya gelişinin 101. yılı22 Kasım 2021
Gökçeada'da Ayni Anda İki Orman Yangını 22 Kasım 2021
Denizgöründü Cemevi’ne ziyaret22 Kasım 2021
"Gelibolu'da Şevki Koru Koşusu" 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi21 Kasım 2021
Seddülbahir Kalesi Açıkhava Müzesi Çalışmaları Sürüyor21 Kasım 2021
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı20 Kasım 2021
Biga'da ölen arkadaşları adına hatıra ormanı yaptılar20 Kasım 2021
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de konuştu:19 Kasım 2021
Çevreciler; Çanakkale İl Özel İdaresi'ne Karşı Açtığı İki Davada Daha Yürütmeyi Durdurma...19 Kasım 2021
Çanakkale İl Özel İdaresi Eski Binası Yıkılıyor19 Kasım 2021
Bozcaada Çevre Yolu Trafiğe Kapatıldı19 Kasım 2021
Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Yıldız'ı Ziyaret Etti 19 Kasım 2021
Bayramiç Belediyesi Kadastro Müdürlüğü'nün çıktığı işyerini kiraya verecek19 Kasım 2021
ÇTB HEYETİ EZİNE’DE ZİYARETLERDE BULUNDU19 Kasım 2021
Gökçeada'da Muhtarlara Göç İdaresi'nden Sunum19 Kasım 2021
Yenice'de 2.4 Şiddetinde deprem 19 Kasım 2021
Gökçeada Metropoliti Zeytinliköy'de Huzurevi Yaptırıyor 18 Kasım 2021
Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge bölümü Toplantıları Sürdürüyor 18 Kasım 2021
Vali Aktaş Zeytinyağı Fabrikalarını Ziyaret Etti 18 Kasım 2021
Vali Aktaş, Tarihi Mıhlı Köprüsünü İnceledi18 Kasım 2021
Biga Belediyesi Akaryakıt satın alacak18 Kasım 2021
Çan Belediyesi İstiklal Mahallesi'nde 13 aylığına 1 adet işyeri kiraya verecek18 Kasım 2021
Çan'da Görev Yapan Sağlıkçı Covid'e Yenildi18 Kasım 2021
Biga'da otomobilin minibüs ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı18 Kasım 2021
GEYİKLİ DOĞAL GAZI İÇİN İLK KAZMA BUGÜN VURULDU17 Kasım 2021
Akaryakıt satın alınacak17 Kasım 2021
Çanakkale'nin jumbo karidesi "Karabiga" markasıyla pazarlanacak17 Kasım 2021
Çanakkale'de şehitlerin mezarları ihya ediliyor17 Kasım 2021
Çanakkale İl Özel İdaresi, Bir Ekoturizm Davasını Daha Kaybetti 16 Kasım 2021
Bayramiç Belediyesi Yarı olimpik betonarme yüzme havuzu yaptıracak16 Kasım 2021
Gelibolu Belediyesi Köpek maması alacak16 Kasım 2021
Ada Dayanışması: Yıldızkoy’u imara açmaktan vazgeçin16 Kasım 2021
Bozcaada'da Sahte İçki Operasyonu 16 Kasım 2021
Vali Aktaş Merkez Köyleri Ziyaret Etti 16 Kasım 2021
Anafartalar Orman Bölgesi'nde İnceleme...16 Kasım 2021
Yenice İlçe Milli Eğitimi'nin Acı Kaybı15 Kasım 2021
Bozcaada'da Sahte Şarap Operasyonu14 Kasım 2021
Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, babası öldü14 Kasım 2021
Gökçeada Yıldızkoy’daki ‘tahribata’ karşı imza kampanyası başlatıldı13 Kasım 2021
Biga Çiçeklide Okulu'nde Doğa Dersi...12 Kasım 2021
Eceabat Kaymakamlığı tarafından 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması gerçekleştirildi.12 Kasım 2021
Biga PTT Emekçileri Eylemde..12 Kasım 2021
2016 model Suzuki marka LY tipli araç icradan satılık12 Kasım 2021
Bozcaada'da fidan dikimi etkinliği12 Kasım 2021
Gelibolu'da 500 fidan toprakla buluştu11 Kasım 2021
Bayramiç'te 10 bin fidan toprakla buluştu11 Kasım 2021
Ayvacık'ta 400 Fidan Toprakla Buluştu11 Kasım 2021
Yenice'de Ağaç Dikme Etkinliği11 Kasım 2021
Bozcaada'da 446 m² arsa icradan satılık11 Kasım 2021
Eceabat'ta 1.618 m² tarım arazisi mahkemeden satılık11 Kasım 2021
2015 model Ford Transit Tourneo Costum icradan satılık11 Kasım 2021
Ezine Milli Emlak Şefliği'nden 2 adet tarım arazisi satılacak11 Kasım 2021
Bozcaada Ata'sını unutmadı10 Kasım 2021
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı10 Kasım 2021
Vali Aktaş, Lapseki'de Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi09 Kasım 2021
Çanakkale’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama09 Kasım 2021
Çan'da 1.250 m² avlulu kerpiç ev satılık08 Kasım 2021
Gelibolu Belediyesi'ne ait Yazıcızade Mahallesi'nde işyeri kiraya verilecek08 Kasım 2021
Vali Aktaş, Köy Ziyaretlerinde...08 Kasım 2021
Gökçeada'da Çıkan Yangın Kontrol Altına alındı 08 Kasım 2021
Çanakkale Köprüsü emlak fiyatlarını uçurdu!08 Kasım 2021
Ezine Muhtarlar Derneği'nden, Ülgür Gökhan'a Tepki 08 Kasım 2021
Mahmudiye Ortaokulu'nda Doğa Dersi 08 Kasım 2021
TARİHİ ALAN’DA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU06 Kasım 2021
Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak06 Kasım 2021
Bayramiç Belediyesi İşçi Alacak06 Kasım 2021
Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı06 Kasım 2021
Biga Belediyesi ‘Abdiağa Trekking Projesi’nde Çalışmalara Başladı06 Kasım 2021
Ayvacık Belediyesi işyeri kiralama ihalesine çıkacak05 Kasım 2021
Lapseki Orman İşletme Şefliği; Doğal gaz dönüşüm işi yaptıracak05 Kasım 2021
Çan Belediyesi Akaryakıt satın alacak05 Kasım 2021
Bozcaada'da Ekoturizm projelerine meclisten onay çıkmadı05 Kasım 2021
Assos’da çalışmaların durdurulması için dava açıldı04 Kasım 2021
Tüm Yerel-Sen İl Temsilcisi, Bayramiç Belediye Başkanı ile Görüştü04 Kasım 2021
Ezine Belediyesi İç mimarlık uygulama işi yaptırılacak04 Kasım 2021
8 saat aradan sonra Eceabat'tan ilk sefer...04 Kasım 2021
Gökçeada'nın Trabzonlu sakinlerinin yıllardır süren örnek yardımlaşması03 Kasım 2021
Gökçeada Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Yaptı03 Kasım 2021
Vali Aktaş'ın Eceabat'ta Okul Ziyareti03 Kasım 2021
Biga Devlet Hastanesi'nden Organ Nakli Tanıtım Stantı03 Kasım 2021
OPET’ten Etno-Köy Çıplak’ta eğitimlerini tamamlayan köy halkına sertifika töreni03 Kasım 2021
BİGA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERKAN BİLEN'İN ZİYARETİ03 Kasım 2021
Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitleri anıldı03 Kasım 2021
Yenice Devlet Hastanesi; Çay ocağı kantini kiraya verilecek03 Kasım 2021
Lapseki'de 2+1 90 m² daire icradan satılık03 Kasım 2021
Yenice Kaymakamından Köylere Ziyaret02 Kasım 2021
“Etno-Köy” Çıplak’ta Sertifika Töreni02 Kasım 2021
Gökçeada Seferlerini Lodos Vurdu02 Kasım 2021
GMKA Desteğiyle Çanakkale’nin Tarih Turizmi Canlanıyor02 Kasım 2021
BAJA TROIA TURKEY-202101 Kasım 2021
2012 model Peugeot 3008 Allure marka otomobil icradan satılık01 Kasım 2021
Çanakkale'deki Kızılay Ağadere Müzesi'nde "Kızılay Haftası Sokağı" kuruldu01 Kasım 2021
Çanakkale'de Tarihi Eser Operasyonu 01 Kasım 2021
Elektrik Kablosu Hırsızlarını Jandarma Yakaladı 01 Kasım 2021
İŞKUR İL MÜDÜRÜ YAVUZ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI01 Kasım 2021
.Bayramiç Zeytinyağı Askıda01 Kasım 2021
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru31 Ekim 2021
Çanakkale'de bir kişi koyunlarının ağılında ölü bulundu31 Ekim 2021
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına 21 ek sefer konuldu30 Ekim 2021
"Baja Troia Turkey 2021" sürüyor30 Ekim 2021
Bozcaada'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu30 Ekim 2021
Bayramiç'te 29 Ekim Kutlamaları...30 Ekim 2021
Gelibolu'da 29 Ekim Kutlandı30 Ekim 2021
Biga'da 29 Ekim Kutlandı30 Ekim 2021
Gümüşçay Belediyesi, Geçici 1 İşçi Alacak28 Ekim 2021
Karabiga Belediyesi 1 İşçi Alacak28 Ekim 2021
Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 İşçi Alacak28 Ekim 2021
Küçükkuyu Kent Hizmetleri İşçi Alacak28 Ekim 2021
İŞKUR, GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU28 Ekim 2021
Bozcaada'da bin 300 litre sahte içki ele geçirildi.28 Ekim 2021
Gökçeada'da ki Rum lisesine; Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Verdi27 Ekim 2021
Çıplak Köyü'nde 368 m² müştemilatlı ev ve bahçesi satılık27 Ekim 2021
Özbek Köyü'nde 1.475 m² tarım arazisi satılık27 Ekim 2021
Ezine Devlet Hastanesi çatı bakım, onarım ve su yalıtımı işleri yaptırılacak27 Ekim 2021
Ayvacık Rampalarından Sökülen Zeytin Ağaçları Esenyurt'ta27 Ekim 2021
Biga Toptan Satılık Chandler çeşidi27 Ekim 2021
Mersin’den Çanakkale’ye Gelen Çanakkale Şehitlerinin Torunları Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti27 Ekim 2021
Yenice'de Kadına Yönelik Şiddet Masaya Yatırıldı 27 Ekim 2021
Çanakkale'de Eylül ayında ihracat Arttı27 Ekim 2021
Ukrayna'da ki Kiliselerden Gökçeada'ya Ziyaret26 Ekim 2021
Küçükkuyu Belediyesi 2022 yılı akaryakıt alımı ihalesine çıktı26 Ekim 2021
Parion Madencilik, Değirmencik'te Ocak Genişletmek İçin ÇED Sürecinde26 Ekim 2021
Gökçeada'da Öğrenci Velilerine Covid Sunumu26 Ekim 2021
Bayramiç'te 1.163m² tarla satılık26 Ekim 2021
Küçükkuyu Belediyesi büfe yeri kiraya verecek26 Ekim 2021
Terzialan Belediyesi akaryakıt satın alacak26 Ekim 2021
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Çan’da Toplandı26 Ekim 2021
Gelibolu'da Üzücü Vefat26 Ekim 2021
Gökçeada'da Yaşayan Yurttaşa Yardım Deniz Kuvvetlerimizden Geldi26 Ekim 2021
Çanakkale açıklarında botları sürüklenen düzensiz göçmenler kurtarıldı26 Ekim 2021
Gelibolu açıklarında çatışan gemilerde hasar tespiti yapıldı25 Ekim 2021
Gelibolu'da trafik kazası 2 kişi yaralandı24 Ekim 2021
Gökçeada savunmaya geçti24 Ekim 2021
Yarın Gökçeada Feribot Seferleri İptal24 Ekim 2021
Çanakkale’de iki yük gemisi çarpıştı24 Ekim 2021
Ezine’de Rum-Ermeni ve Yahudi Yerleşiminin Başlaması ve Sebepleri24 Ekim 2021
Almanya'dan Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkan gezgin Gelibolu'da23 Ekim 2021
2015 model Renault marka C segmenti araç icradan satılık22 Ekim 2021
Ezine'de 99 m2 dubleks daire icradan satılık22 Ekim 2021
Yenice'de 33.682 m² alana fabrika ve müştemilatı satılık22 Ekim 2021
Ayvacık'da dubleks daire satılık22 Ekim 2021
Denizde mahsur kalan düzensiz göçmenler sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı22 Ekim 2021
Troya'da Türkiye'nin ilk ve tek müze ve ören yeri kiti tanıtıldı22 Ekim 2021
Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü 22 Ekim 2021
Ayvacık'ta 7.128 m² zeytinlik satılık21 Ekim 2021
Bozcaada'da İlkokul Öğrencilerine Doğa Semineri21 Ekim 2021
Gelibolu'da Kablo Hırsızlığı Yapanlar Yakalandı21 Ekim 2021
Çanakkale'de : Havadan Helikopter ile Trafik Denetimi21 Ekim 2021
Ezine,Geyikli ve Ayvacık'ta Elektrik kesintisi21 Ekim 2021
Coğrafi işaret tescilli "Geyikli zeytinyağı"nın İngiltere'ye ihracatı başladı21 Ekim 2021
Bayramiç Belediyesi, İşçi Alacak21 Ekim 2021
Gece Yarısı Çanakkale’de 3.5 şiddetinde deprem!21 Ekim 2021
Çan Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Etkinliği20 Ekim 2021
Biga Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna 3 haftada 700 kişi kayıt yaptırdı20 Ekim 2021
Gelibolulu balıkçı 7 kilogramlık levrek avladı20 Ekim 2021
Bozcaada açıkları ve Gökçeada ve Limni Açıklarında Müsilaj 20 Ekim 2021
Gökçeada İlçe Tarım Müdürlüğü 6250 Zeytin Fidanı Dağıttı20 Ekim 2021
Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Ecevit Roketsan Standını Gezdi19 Ekim 2021
Biga Karahamzalar Köyü'nde Düşük Şiddetli19 Ekim 2021
Çanakkale Anadolu Şehit Aileleri Derneği Biga Kaymakamını Ziyaret Etti19 Ekim 2021

Anasayfa | Künye
CH
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-96338404-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96338404-1'); </script>