Anasayfa > İLÇELER > Haber Detay
Gökçeada'da İmara aykırı yapıların yıkılması ve enkazlarının kaldırılması işi yaptırılacak
İLÇELER - 29 Haziran 2022

Gökçeada'da İmara aykırı yapıların yıkılması ve enkazlarının kaldırılması işi yaptırılacak

Gökçeada'da İmara aykırı yapıların yıkılması ve enkazlarının kaldırılması işi yaptırılacak
YIKIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
GÖKÇEADA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İmara Aykırı yapıların yıkılması ve enkazlarının kaldırılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İhale Kayıt Numarası : 2022/645833
 
1-İdarenin
a) Adresi : ÇINARLI MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 1 17760 GÖKÇEADA/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2868873052 - 2868873019
c) Elektronik Posta Adresi : gokceadafen@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gökçeada ilçe merkezi ve köylerinde bulunan toplam 170 farklı taşınmazda ki 46.517,76 m3 imara aykırı yapının yıkılması ve enkazlarının kaldırılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GÖKÇEADA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çınarlı Mah. Fevzi Çakmak Cad.no:1 Gökçeada/Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 22.07.2022 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Yukarı

Sayfayı Paylaş